Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Grups polítics

Règim retributiu dels regidors municipals

El règim retributiu i de dedicació dels regidors municipals va ser aprovat per acord del Ple de la corporació en sessió extraordinària del dia 7 de juliol de 2015 i en sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2017 i és el següent:
1r.- L'alcalde exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb una retribució anual bruta de 39.690,00 €, en dotze pagues.
2n.- Dos regidors duran a terme les seves funcions en règim de dedicació parcial i en contrapartida percebran una retribució anual bruta de 8.375,00 €, en dotze pagues.
3r.- Pel que fa als regidors sense dedicació ni exclusiva, ni parcial, perceben una indemnització per assistència a les sessions en els termes següents:
- Els membres de la Junta de Govern Local, per cada sessió: 143,00 €.
- Per cada sessió de Ple: 114,00 €.
4t.- Finalment s'estableix, en favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització per a despeses, en els termes següents:
- Quota fixa anual de 10,00 € per grup o la part proporcional que correspongui al període de la legislatura de l'any en que hi hagi eleccions.
- Quota variable de 350,00 € anuals per cada regidor del grup municipal o la part proporcional que correspongui al període de la legislatura de l’any en que hi hagi eleccions.


DIRECTIUS I CÀRRECS DE CONFIANÇA
En l'actualitat aquest ajuntament no disposa ni de directius, ni de càrrecs de confiança.
Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: