Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Preinscripció escolar del curs 2018-2019, del 13 al 24 d'abril

Bookmark and Share
Escola Mare de Déu del Sòl del Pont - setembre 2010
Ampliar en una finestra emergent Escola Mare de Déu del Sòl del Pont
Data de publicació: 21.03.18 11:09
Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud, en la qual es poden fer constar diferents centres, escrits per ordre de preferència. Caldrà formalitzar la preinscripció en el centre escollit en primera opció.

Les dates d’enguany per a realitzar la preinscripció escolar són del 13 al 24 d’abril. Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud, en la qual es poden fer constar diferents centres, escrits per ordre de preferència. Caldrà formalitzar la preinscripció en el centre escollit en primera opció.

ESCOLA EMILI TEIXIDOR

Carrer dels Pèlics, 2 Horari d’oficina per a les
08510 Roda de Ter preinscripcions:
Tel. 93 854 03 32 Dilluns 16 i 23, dimecres 18, divendres 20
A/e: a8064787@xtec.cat de 9 a 2 i de 3 a 5 de la tarda
Web: http://agora.xtec.cat/escolaemiliteixidor

ESCOLA MARE DE DEU DEL SOL DEL PONT

C/ Escoles, 2 Horari d’oficina per a les
08510 Roda de Ter preinscripcions:
Tel. 93 854 09 55 Tots els dies de 9 del matí a 2/4 de
A/e: ceipmdsoldelpont@xtec.cat cinc de la tarda
Web: marededeudelsoldelpont.blogspot.com.es/


PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-19

Criteris de baremació

Per ordenar les sol·licituds d’admissió quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen en primer lloc els criteris generals de prioritat que correspongui, en cas d’empat s’apliquen els criteris complementaris, i si encara hi ha empat es fa per sorteig públic.

Criteris generals:
 Existència germans matriculats o pares a tutors treballant al centre (40 punts). Aquesta puntuació també s’aplica quan el germà/na està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció (IES Miquel Martí i Pol)
 Proximitat al centre: domicili familiar dins l’àrea de proximitat (30 punts). En el cas de Roda de Ter i Masies de Roda és zona única, i per tant tots els habitants dels dos municipis tenen la mateixa puntuació per qualsevol dels dos centres.
 Treball dins l’àrea de proximitat (20 punts),
 Renda familiar (PIRMI) (10 punts).
 Disminució igual o superior al 33 % de l’alumne, pares o germans (10 punts)

Criteris complementaris:
 Família nombrosa o monoparental (15 punts)
 Malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia (10 punts).
 Pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments que hagin estat declarats actualment gratuïts i universals al centre per al qual es presenta la sol·licitud (5 punts).

Documentació que cal presentar:
 Sol·licitud de preinscripció (la facilitarà el centre o es pot baixar d’internet).
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare o tutors. En cas que en tinguin, també, DNI de l’infant.
 Certificació municipal de convivència quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI.
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’infant.
 Més la documentació necessària per al·legar la puntuació dels criteris de baremació:

• Certificat municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI.
• En el cas de l’existència de disminució de/l la/el nena/nen que es preinscriu, cal original i fotocòpia del certificat expedit pel Departament de Benestar i Família.
• Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.
• Documentació acreditativa de les circumstancies econòmiques (beneficiaris PIRMI).
• Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball.
• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Més informació: als centres docents, a les oficines municipals d’escolarització o bé a Internet: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general/

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: