Pressupostos i plantilles


Informació relativa al pressupost de 2022 de l'Ajuntament de Roda de Ter i les seves fundacions.

El Pressupost General per al 2022 de l'Ajuntament de Roda de Ter va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 18/01/2022. Transcorreguts els 15 dies legalment establerts per tal de realitzar al·legacions, sense que durant aquest termini s’hagi presentat cap reclamació. Queda definitivament aprovat el pressupost per al 2022 amb la seva publicacío al BOPB del 16 de març de 2022.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-01-2023 11:09