L'Ajuntament de Roda de Ter aprova l'adjudicació de les obres dels carrers Verge del Sòl del Pont i Call de la Capella

Última revisió 24-02-2022 13:14
24/02/2022

El ple es va donar per assabentat de la comunicació del regidor Albert Aguilar de passar a regidor no adscrit.

L’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el ple ordinari de febrer el dimarts dia 15. El Ple de la Corporació es va celebrar de manera presencial al Museu de l’Esquerda. El vídeo de la sessió plenària es pot recuperar al canal de Youtube (aquí) i a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter.

L’Ajuntament de Roda de Ter va començar la sessió plenària amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. Es va excusar l’assistència de la primera tinent d’alcalde, Roser Montané, regidora d’ERC a l’equip de govern, que no va poder assistir al Ple degut a la covid-19.

Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 1/2022 del Pressupost 2022.

L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas, va explicar que aquesta és la primera modificació d’aquest 2022 i que s’incorpora per tal de garantir el finançament de les obres dels carrers Verge de Sòl del Pont i Call de la Capella. L’alcalde va dir que la materialització de dos préstecs bancaris ja es fer durant el 2021. La modificació de crèdit és de 468.270€.
Aquest punt, pel que fa a l’oposició, el grup municipal IPR va votar en contra per “coherència” amb el seu vot del pressupost municipal 2022 i van reiterar que l’obra s’hauria de fer amb una única fase, així “els costos s’haurien rebaixat” i “el carrer es faria més ràpid i amb menys afectació per als veïns”. Albert Aguilar també va votar en contra per coherència amb el seu vot al pressupost municipal 2022. El regidor no adscrit, Marc Verdaguer, es va abstenir.
Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de 4 regidors d’ERC, 2 vots de Junts per Roda; 4 vots en contra d’IPR, 1 vot del regidor no adscrit Albert Aguilar; i 1 abstenció del regidor no adscrit Marc Verdaguer.

Adjudicació del contracte d’obres dels carrers Verge Sòl del Pont i Call de la Capella
L’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar l’adjudicació de la fase 1 de les obres dels carrers Verge Sòl del Pont i Call de la Capella a Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU pel preu de 468,270.00 (IVA inclòs). L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas, va explicar que al concurs de licitació de les obres s’hi van presentar 3 empreses i que s’ha adjudicat a l’empresa que va presentar millor oferta en base als termes dels plecs de clàusules.
Per la seva part, des de l’oposició, IPR va explicar la seva abstenció per tot el que es va argumentar en el punt anterior i per “els errors que s’han comès en el procés” de licitació de l’obra.
Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de 4 regidors d’ERC, 2 vots de Junts per Roda; i amb les abstencions de 4 vots d’IPR, 2 vots dels regidors no adscrits Marc Verdaguer i Albert Aguilar.

Modificació de les ordenances municipal de les plusvàlues.
La “Disposició Transitòria Única. Adaptació de les ordenances fiscals” del Reial decret llei  26/2021, de  8 de novembre, pel qual  s'adapta  el text refós de la  Llei Reguladora de les  Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu  2/2004, de  5 de març, a la  recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre  l'Increment  de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, imposa als municipis que tinguin establert aquest Impost el deure de modificar, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del dit reial decret llei, les seves respectives ordenances fiscals per a adequar-les al que es disposa en aquest.
L’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, arrel de la sentència judicial del Tribunal Constitucional (TC).
Pel que fa a l’oposició, Albert Serra (IPR) va explicar que si aquesta modificació no s’aprovés, tampoc s’aplicaria l’impost de plusvàlues, per tant, “fent aquesta aprovació estem reconeixent que volem cobrar aquest impost, el qual és una font de finançament important per al municipi”. Per la seva part, l’alcalde va rebatre Serra dient que “és lògic” que si s’aprova una modificació fiscal cal aplicar-la per tornar a tenir seguretat jurídica.
Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de 4 regidors d’ERC, 2 vots de Junts per Roda; 2 vots dels regidors no adscrits Marc Verdaguer i Albert Aguilar; i les abstencions de 4 vots per part d’IPR.

Temes urgents
Es va assabentar de la comunicació del regidor Albert Aguilar Martí de la seva sortida del grup de Junts x Roda i de passar a la condició de regidor no adscrit.

Es va sotmetre a la votació la urgència que va ser aprovada amb els vots a favor de 4 regidors d’ERC, 2 vots de Junts per Roda; 2 vots dels regidors no adscrits Marc Verdaguer i Albert Aguilar; i les abstencions de 4 vots per part d’IPR.
El regidor Albert Aguilar, a l’oposició, va explicar els motius pels quals ha pres la decisió de deixar de formar part del grup municipal Junts x Roda i passar a la condició de regidor no adscrit. Aguilar va exposar l’actual situació del grup municipal Junts x Roda, amb representació a l’Ajuntament de Roda amb 3 regidors, dos dels quals formen part de l’equip de govern i un a l’oposició. Segons Aguilar, la relació amb els altres dos regidors de Junts x Roda és “nul·la” i “no em sento representat en les accions que porten a terme”. Aguilar va explicar que fa el pas a no adscrit per poder continuar treballant pel poble de Roda de Ter i va deixar clara la seva desvinculació amb el grup municipal Junts x Roda de Ter. Per la seva part, Joan Moreno, des de grup municipal de Junts x Roda a l’equip de govern, va expressar el respecte cap a la decisió d’Aguilar de deixar el grup municipal i va considerar que la decisió arribava “un pèl tard”.

Moció per la implementació d’un servei de salut trans* itinerant a la regió sanitària de la Catalunya Central
El regidor Albert Aguilar va presentar aquesta moció des de Junts per Catalunya en la qual es proposa instar al govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la itinerància del servei trans* de la regió sanitària de la Catalunya Central i de tot el seu equip professional per atendre, en un Centre d’Atenció Primària de la ciutat de Vic, les persones Trans* de la comarca d’Osona amb la intenció de garantir-los un servei proper i de qualitat.
En la seva intervenció, Albert Aguilar va demanar “el compromís de tots d’anar fent passos cap a una societat més igualitària i més respectuosa”.
Els membres del plenari de l’Ajuntament de Roda de Ter van expressar el seu suport a la moció. La regidora, Marina Quintana, de Junts x Roda, va expressar el vot a favor per tal “d’expandir aquesta atenció sanitària i apropar-la a tot el col·lectiu”. L’alcalde, Roger Corominas, va dir que ERC se sumava també a l’aprovació. I Albert Serra, des d’IPR, també va dir que el seu grup votava a favor i va recordar que aquesta és una competència de la Generalitat.
APROVADA