L'Ajuntament de Roda de Ter aprova un nou sistema tarifari per incentivar a la ciutadania que faci un consum responsable de l'aigua

Última revisió 23-07-2021 09:10
23/07/2021

L’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el ple ordinari de juliol el dimarts dia 20. Un dels punts destacats de l’ordre del dia va ser l’aprovació de les noves tarifes de l’aigua potable que estan adreçades a incentivar a la ciutadania que faci un consum responsable. Amb aquest nou model tarifari, s'eliminen els paràmetres mínims de consum i s'ha fixat una quota fixa de servei i una quota variable de consum. D’aquesta manera, cada domicili pagarà pel consum d’aigua que utilitzi. Podeu llegir la nota de premsa amb tots els punts de l'ordre del dia del ple del 20 de juliol de 2021: aquí.

El ple de l’Ajuntament de Roda de Ter va derogar l’ordenança fiscal número 29 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i va aprovar l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal d’abastament d’aigua.

L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas, va explicar que es portava a debat i a votació la nova tarifa del subministrament d’aigua potable: “Un tema que ja fa temps que s’està tramitant”. Es tracta d’un canvi de model tarifari, respecte al que hi havia vigent, amb l’objectiu d’adaptar el model de tarifes a la directiva marc de l’aigua de la Unió Europea per “incentivar un consum responsable”.

L’alcalde va explicar quins són els canvis més rellevant que proposa la nova tarifa de l’aigua. Amb aquest nou sistema s'eliminen els paràmetres mínims de consum i s'ha fixat una quota fixa de servei i una quota variable de consum. La quota fixa és la que s’establirà com a cost per captar l’aigua i abastar-la als diversos municipis. I la quota de consum variable estarà dividida en blocs perquè cada domicili pagui només pel consum d’aigua que utilitza. El sistema que hi havia vigent fins ara preveia un mínim de consum de 30 m³, independentment de si s’havien consumit. Per tant: “Es pagarà segons el volum d’aigua que s’utilitzi, per fomentar el consum d’aigua responsable”. Corominas va afegir que un altre canvi és la incorporació d’una tarifa social, la qual vindrà regulada per un reglament que s’aprovarà més endavant i que determinarà quins són els requisits pels quals les famílies s’hi podran acollir. Els usuaris que s’hi puguin acollir tindran una bonificació del 50% en els primers trams de metres cúbics d’aigua consumida. També es crea un fons social “modest” que és de 1.000 euros per sufragar despeses d’aigua. L’alcalde va recordar que també existeix un fons social per a despeses de subministrament del Consorci de Serveis Socials.

L’alcalde va insistir en el fet que no es tracta d’un increment dels preus de l’aigua sinó “d’un canvi de model que camina cap a la sostenibilitat i cap a l’estalvi del consum d’aigua. Tots som coneixedors que l’aigua és un bé natural escàs i es tracta que pagui més qui més consumeix”. L’alcalde va explicar que un 45% dels rebuts de l’aigua pagaran el mateix o una mica menys del que pagaven ara.

La resta dels grups municipals van estar d’acord en el fet que es tracta “d’un bon model”. Per la seva part, Albert Serra (IPR) va explicar que és un tema en el qual ja s’havia treballat en la legislatura passada. Serra va considerar que és un model “interessant perquè es pagarà pel que es consumeixi i no per uns mínims”, tot i que “s’hi amaga un increment de recaptació per part de l’empresa subministradora”. I va proposar decantar-se cap a un servei d’abastament d’aigua potable que l’ofereixi una empresa pública i no pas privada. Albert Aguilar (Junts x Roda) va lamentar el retard de la proposta a l’hora d’entrar-la per ple, però va celebrar que es porti a terme el canvi. I Marc Verdaguer (regidor no adscrit) va considerar que la gestió de l’aigua hauria de ser pública i va estar d’acord en el nou sistema tarifari.

L’alcalde va afegir que en un futur s’haurà d’afrontar el debat de la gestió del servei d’aigua potable, però que “ara no el podem canviar perquè hi ha una concessió signada amb l’empresa Aqualia que té una vigència fins al 2028”. Recordem que en data 2 d’agost de 2013 es va signar un contracte per a la gestió del servei d’abastament municipal d’aigua potable entre l’Ajuntament de Roda de Ter i la mercantil FCC AQUALIA, SA, per un termini de 15 anys (prorrogables per períodes de 5 anys fins a un màxim de 25 anys). Fins al moment, la taxa per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, es trobava regulat a l’Ordenança Fiscal 29 de l’Ajuntament de Roda de Ter quedant definitivament aprovada, per haver finalitzat el termini d’exposició pública, el dia 15 de desembre de 2016.

APROVAT amb 9 vots a favor (ERC; Junts per Roda i Marc Verdaguer) i 4 abstencions (IPR)

Aquest Ple de la Corporació es va celebrar de manera presencial al Museu Arqueològic de l’Esquerda de Roda de Ter per poder garantir la distància de seguretat entre les persones assistents i es va poder seguir en directe a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. Podeu veure el ple aquí.

L'aigua és un bé escàs. El riu Ter al seu pas per Roda de Ter
L'aigua és un bé escàs. El riu Ter al seu pas per Roda de Ter