Equitat de gènere en l'ús dels espais urbans i dels equipaments

6.1 Programa roda dona

Descripció:

Per una banda, l’actuació pretén fomentar la participació sociopolítica de les dones més enllà de l’existent Fòrum Dona, posant especial atenció a aquelles dones del Nucli antic que troben  més dificultats per participar com són les joves, grans i nouvingudes.

D’altra banda, es pretén donar a conèixer la problemàtica del maltractament i la violència de gènere per tal de contribuir a prevenir-la i donar suport a les dones per reconèixer situacions de violència així com en el procés de recuperació personal. En aquest sentit, es vol consolidar la figura de l’agent d’igualtat de gènere i oportunitats del PIAD per tal de poder posar en marxa un circuit d’atenció en violència de gènere i establir un nou protocol d’actuació. 

Pressupost:

Inversió total: 45.000 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: personal tècnic especialitzat amb dedicació parcial, materials per a la difusió i tallers/jornades

Calendari d'actuació:

2010, 2011 i 2014.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat un total de 35.900,00 €, durant el 2010 i 2011.

 

6.2 Perspectiva de gènere en el disseny de l'espai públic i l'equipament

 

Descripció:

Les millores en l’espai públic i el nou equipament incorporaran la perspectiva de gènere en el seu disseny.

Espai públic: Les actuacions proposades en l’espai públic, suposen una millora des de la perspectiva de gènere ja que milloren l’accessibilitat, permeten un ús variat de l’espai, creen àrees de relació, generen eixos cívics amigables, preveuen paviments únics, etc.

Equipament La Blava: El fet de construir l’equipament implica la incorporació de la visió de gènere tant en el projecte arquitectònic exterior com la seva distribució interior així com l’entorn immediat i l’accés a aquest. Per tant, l’equipament incorpora la perspectiva de gènere amb estructures que no generin inseguretat, que millorin l’accessibilitat, en l’adequació dels espais i àrees de relació i expressió, etc a fi de crear espais amigables, segurs i cívics. 

Pressupost:

Inversió total: 12.000 €

Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris

Conceptes inclosos: Tallers de disseny de l’espai públic i el nou equipament

Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-11-2020 12:20