Programes de desenvolupament econòmic i social

7.1 Programa Roda de Participació

Descripció:

El Pla de Participació estableix els espais formals de seguiment i organització del procés participatiu, així com les fases i moments del desenvolupament del projecte. Entenent que el projecte de millora el Nucli antic necessita la corresponsabilitat de l’administració, el veïnat i els agents econòmics perquè esdevingui una realitat, l’actuació preveu:

 1. Creació d’un Consell de barri on hi siguin presents agents del Nucli antic de l’àmbit polític, tècnic, veïnals i econòmic. El Consell serà l’encarregat de fer el seguiment de l’execució del Projecte d’intervenció integral i de garantir la participació de la ciutadania al llarg del procés.
 2. Realització de tallers participatius a l’entorn del Pla d’Intervenció Integral. Concretament, es preveu que el nou equipament de La Blava (actuació 3.1) i la rehabilitació de Can Planoles (actuació 3.2) comptin amb la participació de la ciutadania tant en el seu disseny com en l’execució. Així mateix, les actuacions del camp 6, d’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments, i d’aquest mateix camp 7 de desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri estan estretament relacionades amb el Pla de Participació atès que es preveu que s’implementin conjuntament amb els veïns i veïnes del barri. Les actuacions del camp 1, de millora de l’espai públic i dotació d’espais verds, requeriran també un ampli procés d’informació i consens amb el veïnat en el moment de ser definides i executades.
 3. Desplegament de mitjans de comunicació interactius per tal de facilitar informació de l’execució del pla i aportar transparència. Alhora, aquests mitjans de comunicació han de servir de canal per tal que la ciutadania faci aportacions. En aquest sentit, es preveu la posada en marxa d’un blog del PII i d’una bústia de suggeriments. Alhora, a través dels mitjans de comunicació existents al municipi es donarà informació puntualment.
 4. Suport a la creació d’una associació de veïns o bé una taula de veïns del Nucli antic
 5. Suport a l’actualització i el dinamisme del teixit associatiu existent.

Pressupost:

Inversió total: 18.500 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: Contractació de la dinamització i la comunicació

Calendari d'actuació:

2010, 2012, 2014 i 2015.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat un total de 10.000,00 €, durant el 2010 i el 2012.

 

7.2 Programa Roda Infància

Descripció:

El municipi disposa d’un Pla Educatiu d’Entorn amb uns objectius precisos i unes actuacions que es van ajustant en funció del curs escolar i les necessitats de la població. Les línies de treball definides estan orientades a desenvolupar el Projecte Roda així com dotar d’un fons per a les activitats extraescolars, crear estudis assistits i incorporar nous projectes que s’estan posant en marxa com les tutories socials.

Aquest programa vol donar suport a la possible realització, dinamització i desenvolupament dels diferents programes d’infància mitjançant la incorporació i col·laboració d’una educadora social, especialment en les tasques relacionades amb l’espai familiar les quals si és necessari podran descentralitzar-se a Can Planoles o bé a l’equipament juvenil.

Pressupost:

Inversió total: 39.000 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: personal tècnic a mitja jornada i materials

Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

7.3 Programa Roda Jove

Descripció:

L’actuació inclou la disponibilitat d’un nou equipament juvenil que es situarà al carrer Diputació. Així doncs, es pretén dotar l’equipament dels recursos i materials necessaris per tal que sigui una plataforma de dinamització i de suport a les iniciatives juvenils.

En aquest sentit, el programa preveu la disponibilitat d’un professional per a donar suport a la dinamització del nou equipament i col·laborar en la realització d’un programa de transició escola-treball que permeti promocionar processos d’inserció laboral oferint tasques d’acompanyament i pràctiques laborals a joves de més de 16 anys.

Alhora, aquest programa actuarà per la prevenció de situacions d’exclusió a través de tasques d’acompanyament de joves amb problemes.

Pressupost:

Inversió total: 62.000 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos:  personal tècnic amb una dedicació de mitja jornada, desenvolupament de programes i materials

Calendari d'actuació:

2010, 2014 i 2015.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat un total de 27.000,00 €, durant el 2010.

7.4 Programa Roda Gent Gran

Descripció:

Es proposen un seguit d’actuacions encaminades a la millora del benestar físic i moral de la població en edat avançada per tal d’incrementar la qualitat de vida, la salut, l’autonomia i la participació comunitària d’aquest col·lectiu, especialment important al Nucli antic. Així doncs, es proposen els següents programes:

 • Tornem a sortir: servei d’acompanyament de la gent gran en situació d’aïllament i detecció de barreres arquitectòniques.
 • Passejades interculturals i intergeneracionals amb la gent gran a fi d’afavorir la relació i el diàleg entre les persones del barri.
 • Diversificació de les activitats per a la gent gran, obrint un ventall més ampli de cara a la participació de tot el col·lectiu. En aquest sentit, es vol donar suport a la dinamització de l’associacionisme de la gent gran.
 • Suport al programa de teleassistència, el qual ofereix una atenció permanent a la gent gran que viu sola o amb problemes de mobilitat, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que puguin sobrevenir. Es un servei que millora l’autonomia personal, afavoreix la permanència de la persona en el seu entorn habitual i facilita la comunicació amb l’exterior.

Pressupost:

Inversió total: 40.500 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos:  serveis i programes per a la gent gran

Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

7.5 Programa Roda d'Acollida

Descripció:

Tenint en compte que el municipi disposa d’un punt d’acollida i té definit un protocol d’actuació, el programa té la finalitat de capacitar i formar el personal del Consistori i d’altres administracions o serveis públics amb l’objectiu de fomentar que els diferents organismes i el seu personal puguin satisfer de manera adequada les necessitats de la població nouvinguda contribuint a un òptim procés d’acollida.  

Tanmateix, el Programa preveu crear el racó de la llengua que consistirà en l’adaptació d’un espai (primer a la biblioteca i posteriorment al nou equipament de La Blava) per a l’autoaprenentatge del català el qual permetrà a les persones nouvingudes tenir un ràpid coneixement de la llengua i alhora millorar el seu procés d’inserció laboral.

Per tal d’aconseguir un bon procés de recepció i acollida les actuacions del programa han d’encaminar-se a fomentar la integració i participació de les persones nouvingudes en les entitats locals.

Pressupost:

Inversió total: 24.500 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos:  material i personal per a la realització de les sessions

Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

7.6 Programa Roda Cívica

Descripció:

La regeneració a nivell urbanístic i del teixit urbà ha d’anar acompanyada d’accions encaminades a fer de l’espai públic un lloc de trobada, relació i participació en condicions d’igualtat i de respecte.

En aquest sentit, es proposa crear la figura de l’agent cívic per tal de fer una tasca de sensibilització i detecció de problemàtiques i conflictes en l’ús de l’espai públic i així derivar-los als serveis pertinents.

Alhora, amb aquest programa es vol donar a conèixer el servei de mediació que es fa des del Consell Comarcal en la resolució de conflictes dins el desenvolupament dels diferents programes socials es treballarà per a la convivència i el civisme

L’actuació es concep des d’una perspectiva transversal per tal que tingui impacte en les diferents generacions (infància, joventut, gent gran) i es considera important comptar amb la implicació de les diverses entitats del barri.

Pressupost:

Inversió total: 38.000 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: figura de l’agent cívic amb una dedicació d’unes 10 hores setmanals i materials d’informació i difusió

Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

7.7 Programa Roda Dinàmica

Descripció:

Projecte de desenvolupament comercial i promoció turística del Nucli antic encaminat a crear un nucli d’interès comercial, cultural, històric i turístic, mitjançant:

 • Campanya de dinamització del comerç tradicional, augmentant la seva capacitat competitiva i l’atractivitat del conjunt.

 • Creació d’un punt d’informació turística i comercial.

 • Creació d’una imatge corporativa del nucli antic per reforçar el caràcter identitari del barri.

 • Creació d’un eslògan i campanyes comercials des de l’Associació Roda de Comerciants, com el programa “Obrim portes els caps de setmana”.

 • Campanya de promoció del turisme cultural amb la ruta literària, el Parc Escrit, dinamització del nou equipament de La Blava amb el museu de Miquel de Martí i Pol, etc.

 • Difusió d’activitats relacionades amb el turisme natural mitjançant el foment del GR-210 i els espais del Ter.

Pressupost:

Inversió total: 74.800 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: mitjans materials i personal per a l’oficina d’informació i la realització de campanyes

Calendari d'actuació:

2010, 2011 2014 i 2015.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat un total de 21.100,00 €, durant el 2010 i 2011.

7.8 Oficina de gestió

Descripció:

La gestió i execució de les actuacions del Projecte d’Intervenció del Nucli antic de Roda de Ter es duran a terme a través d’una gestió directa municipal a través de l’Oficina de gestió del PII, que no tindrà personalitat jurídica, que dependrà directament d’Alcaldia i que estarà ubicada en un local de propietat municipal al costat de l’Ajuntament, a la Plaça Major.

L’oficina del Pla de Barris se situarà a la planta baixa de l’edifici del costat de l’Ajuntament per tal d’ubicar-la en un punt cèntric del barri i en un lloc visible i accessible.

Calendari d'actuació:

2010 i 2011.

Execució:

Aquesta actuació, per import de 250.000,00 €, s'ha executat en la seva totalitat durant el 2010 i 2011.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-11-2020 12:32