Pla Educatiu d'Entorn

Els objectius del PEE

Pla Educatiu d’Entorn és una proposta educativa impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Servei de Suport a la Comunitat Educativa (SSCE).

El PEE pretén ser un element de cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments, amb l’objectiu de donar una resposta integrada i comunitària a les múltiples necessitats educatives de la nostra societat, amb especial sensibilitat als sectors socials més vulnerables: col·lectius nouvinguts i en risc d’exclusió social.

Els objectius del PEE són els següents:  

 1. Potenciar la millora de les condicions d’escolarització i l’èxit escolar i educatiu.
 2. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels i les alumnes en un marc de convivència.
 3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels seus infants i joves i la participació en la vida escolar.
 4. Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social.
 5. Potenciar els estils de vida saludables i fomentar la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva.

Amb tot, el PEE es basa un model d’intervenció educativa global i comunitària, a través de la qual s’impulsa la creació i el manteniment d’una xarxa educativa que és dur a terme, gràcies, el treball conjunt de les diferents administracions, entitats educatives i centres educatius del territori.

En aquest context, l’any 2006 Roda de Ter es convertí en el tercer municipi de la comarca d’Osona en implementar un Pla Educatiu d’Entorn, mitjançant el qual, i fins el dia d’avui, ha tingut l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats educatives i per la cohesió social i comunitària, per vida de l’aprenentatge i el foment de llengua catalana.

Actualment, els projectes d’intervenció del PEE de Roda de Ter són els següents:

Oportunitats educatives més enllà de l’escola

 • Activitats esportives extraescolars: Realització de diferents activitats esportives, organitzades en quadrimestres, als centres escolars i en altres espais municipals. Les activitats acomplertes són: Balls moderns a l’Escola Mare de Déu del Sol del Pont; BBT a l’Escola de Ciclisme; gimnàstica rítmica a l’Escola Mare de Déu del Sol del Pont; escalada a l’Escola Emili Teixidor; psicomotricitat a l’Escola Mare de Déu del Sol del Pont; i, Waki Karate a l’Escola Emili Teixidor.
 • Jornada Intercentres: Jornada d’activitats esportives en què es fa possible la trobada de tots els alumnes de 6è de primària de les escoles adscrites a l’Institut Miquel Martí i Pol: escola de Mare de Déu del Sòl del Pont, Emili Teixidor, Cabrerès i Rupit. El seu objectiu és afavorir la integració dels alumnes de primària de diferents municipis a l’institut.
 • Suport al Projecte Roda: Des de Càrites parroquials, de manera coordinada amb serveis socials municipals, es desenvolupa un programa per potenciar que tothom tingui accés a les activitats extraescolars, mitjançant l’atribució de beques als alumnes i el seu seguiment.
 • Taller de Voluntariat: El mes de juliol és dur a terme un taller per a joves de temes del seu interès. En aquest sentit, se’ls ofereix una formació i un primer tast. Si hi ha algú que n’està interessat pot demanar col·laborar amb alguna associació local i, d’aquesta manera, durant l’any, se’ls convida a participar en diferents activitats organitzades pels joves.
 • Visites al poble, Esquerda i Ruta literària: Es promou la visita de grups de primària i secundària al jaciment de l’Esquerda i la Ruta literària Miquel Martí i Pol, a fi d’aproximar la infància i l’adolescència a conèixer els principals indrets del poble.  
 • Activitats de l’escola de música obertes al poble: Acomplir activitats de durada determinada, dirigides a col·lectius específics del municipi, entre d’altres alumnes i famílies, utilitzant la música com a vehicle de dinamització social. Es realitzen diferents activitats musicals: concerts oberts a tothom, participació oberta en activitats musicals del poble, tallers de ukelele, tallers musicals per a famílies amb infants de 0-3 anys.
 • Coordinació Servei Comunitari: Donar suport a les activitats dels alumnes de l’Institut Mare de Déu del Sol del Pont que realitza el Servei Comunitari fora de l’horari lectiu. És un treball coordinat des del Servei Comunitari de l’institut, els diferents serveis municipals i associacions del municipi.
 • SIS: Servei d’intervenció Socioeducativa: Projecte comunitari d’atenció a la infància i a les famílies. El seu objectiu és millorar la detecció i la intervenció del risc en la infància i l’adolescència i impulsar accions preventives en situacions de vulnerabilitat entre els infants, adolescents, joves i famílies del municipi.

Acompanyament i suport educatiu

 • Auxiliars de conversa a P3: Projecte d’acollida que es duu a terme les tres setmanes primeres del curs, en què una persona d’origen marroquí participa en la dinàmica de la classe de P3 per facilitar la comunicació dels alumnes marroquins, les mestres i les famílies.
 • Suport el Fons Social: Programa gestionat des de serveis socials i els centres educatius, que té per objectiu atribuir ajudes econòmiques i realitzar un seguiment de les famílies que tenen dificultats econòmiques per pagar les sortides i activitats escolars.
 • Programa Al teu costat: Classes de reforç escolar. L’educadora social i els centres escolars, de forma conjunta, proposen els alumnes que consideren adients per assistir als tallers de suport a la tasca escolar. El seu objectiu és proporcionar a l’alumnat d’entorns socioculturals desfavorits unes condicions d’estudi adequades, fora del marc de l’escola, que permetin reforçar els hàbits escolars i desenvolupar tècniques d’estudi.  
 • Taller de famílies – Escola Pares: Amb l’objectiu de potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen al territori, es va crear una comissió de treball per dinamitzar el Taller de Famílies, amb la idea de compartir informació i promoure activitats conjuntes.
 • Taller del pas de primària a secundària: Taller adreçat a les famílies per treballar i afavorir el pas dels alumnes de primària a secundària.
 • Suport al Programa l’Èxit: Projecte de monitoratge per al foment de la lectura i, d’aquesta manera, motivar els joves a gaudir de l’experiència de la lectura compartida.
 • Connexió online de tots i totes les alumnes: Formació a les famílies, perquè tinguin els recursos adients per connectar-se online i, d’aquesta manera, vetllar perquè tots els alumnes puguin disposar d’ordinador amb connexió a Internet.
 • Transició Escola-Treball: L’objectiu és acompanyar als alumnes i a les famílies en la transició de 6è de primària a ESO, mitjançant l’orientació dels alumnes i de les seves famílies.
 • Tallers de suport educatiu en l’aprenentatge del català per alumnes nouvinguts: Tallers de català lúdic-esportius per alumnes nouvinguts, duts a terme fora de l’horari escolar, reforçant especialment la llengua oral i la comunicació interpersonal. El seu objectiu és contribuir en la millora del suport a la tasca educativa i la integració social i comunitària de la infància i adolescència nouvinguda.

 

 

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-03-2024 08:30