Oferta laboral: dinamitzador en el marc del programa Pla Educatiu Entorn per al curs 2023-24

Última revisió 16-02-2024 09:10
09/02/2024

S'obre el procés de selecció per cobrir un lloc de treball temporal per reforçar el lideratge tècnic i la dinamització de l'educació en l'àmbit comunitari del Pla Educatiu Entorn per al curs 2023-24.

Requisits (abreujats)
- Grau universitari (Pedagogia, Educació social, o equivalent).
- Haver complert 16 anys d'edat i no excedir dels 64 a la finalització del termini de presentació de les instàncies.
- Ser ciutadà/na d'algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats que, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
- No haver estat separat/separada per resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol Administració pública i no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques.
- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents.
- Certificat de no tenir antecedents penals per delictes sexuals.
- Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrit.

Accedeix a la documentació completa del procés (clica aquí)

 

Termini de presentació de sol·licituds: 19 de febrer

 

Oferta de feina Ajuntament de Roda de Ter
Oferta de feina Ajuntament de Roda de Ter