Ordre del dia del Ple de febrer de 2024

Última revisió 16-02-2024 13:05
16/02/2024

El Ple de febrer tindrà lloc el dimarts 20, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Roda de Ter. Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de l'acta del dia 16 de gener de 2024

1.2.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació del Compte General de l'Ajuntament de Roda de Ter corresponent a l'exercici 2022

1.3.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació del Pla Normatiu per l'exercici 2024

1.4.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per al període 2024-2025

1.5.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació d'una modificació de la plantilla de personal

2.- PART DE CONTROL

2.1.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia

2.2.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades

2.3.- Donar compte de la compareixença en un procediment judicial i de la sol·licitud d'assistència jurídica a la DIBA

2.4.- Donar compte de l'informe de control permanent sobre l'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat

2.5.- Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) del quart trimestre de l’exercici 2023

2.6.- Donar compte de la execució trimestral del quart trimestre de l'exercici 2023

2.7.- Donar compte de l'informe trimestral sobre la relació de de factures sobre les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s'hagi efectuat el reconeixement de la obligació al 4t trimestre de 2023

3.- MOCIONS

3.1.- Proposta de Moció del Grup Polític Municipal Ara Roda per a la creació d'un espai destinat al jovent

3.2.- Proposta de moció del Grup Polític Rodem per  la retirada de l'ascensor del pont vell

3.3.- Proposta de moció dels Grups Municipals d’ER-RR, IPR, SUMEM I JUNTS, de suport a la ILP de garanties de finançament dels sistema educatiu català

4.- URGÈNCIES

4.1.- Proposta d'Acord relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal d'abastament d'aigua

 

 

Ple municipal
Ple municipal