Foment de la sostenibilitat

5.1 Eficiència energètica i energies renovables al nou equipament de la Blava

Descripció:

Introduir i aplicar les mesures d’eficiència energètica d’acord amb les exigències bàsiques del codi tècnic d’edificació i el decret d’ecoeficiència per tal d’aconseguir un estalvi d’aigua, una millora del rendiment tèrmic i elèctric. Tanmateix, es vol introduir mecanismes que fomentin l’ús d’energies renovables, la reutilització dels recursos i la utilització de materials sostenibles en la seva rehabilitació.

El projecte arquitectònic haurà de definir les millors estratègies energètiques a implantar i els materials a utilitzar, tenint en compte els criteris abans esmentats i sempre amb un rigor econòmic que estigui a l’abast de l’actuació.

Pressupost:

Inversió total: 72.250 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: cost de l’execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2015.

5.2 Pacificació i senyalització del trànsit (zona 30)

Descripció:

L’actuació és complementària amb les actuacions d’urbanització dels carrers del camp 1 i es concreta amb la instal·lació i col·locació dels elements de senyalització necessaris per a la pacificació dels carrers de l’àmbit contribuint a una reducció de la velocitat i una millora de la seguretat viària.

Alhora es pretén donar continuïtat a l’actuació 8.2 de creació d’un camí escolar al carrer del Call de la Capella a la resta d’eixos de recorregut habitual d’escolars. Es tracta de crear itineraris que permetin uns desplaçaments a peu més segurs i agradables pels vianants i sobretot pels nens i nenes del barri.

Pressupost:

Inversió total: 2.125 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: materials, execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2012 i 2014.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat 893,02 € durant el 2012.

5.3 Millora de l'enllumenat i mesures per a la reducció de la despesa energètica

Descripció:

Mitjançant el Punt d’Atenció Ambiental, el municipi treballa pel foment de l’estalvi d’energia i la millora de les instal·lacions per al seu bon funcionament energètic. Actualment, però, resten lluminàries de l’espai públic amb làmpades de vapor de mercuri en alguns carrers, les quals a través d’aquesta actuació es vol substituir per làmpades de vapor de sodi.

Aquest fet suposarà una reducció de la contaminació lumínica i una millora tant en l’eficiència com en la reducció de la despesa energètica.

Així doncs, el mateix criteri és aplicable als edificis municipals i equipaments, de manera que l’actuació també pot abastar aquest àmbit que per considerar-se en molts casos anterior a les darreres normatives sectorials, no presenta una bona eficiència energètica i una consegüent despesa econòmica per al municipi.

Pressupost:

Inversió total: 27.200 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: materials, execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2013 i 2014.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat un total de 17.309,05 €, durant el 2013.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-11-2020 12:16