Pressupost municipal 2018

Per acord del Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2017, es va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2018 i la plantilla de personal, el resum per capítols del qual és el següent:

 

INGRESSOS

 

Ajuntament

Fundació privada de l’Esquerda

Consolidat

Capítol I

Impostos directes

1.917.700,00

0,00

1.917.700,00

Capítol II

Impostos indirectes

32.100,00

0,00

32.100,00

Capítol III

Taxes i altres ingressos

828.520,00

29.000,00

857.520,00

Capítol IV

Transferències corrents

1.687.150,00

7.510,00

1.694.660,00

Capítol V

Ingressos patrimonials

60.600,00

0,00

60.600,00

Total ingressos corrents

4.526.070,00

36.510,00

4.562.580,00

Capítol VII

Transferències de capital

423.850,00

0,00

423.850,00

Total ingressos

 

4.949.920,00

36.510,00

4.986.430,00

 

 

 

 

 

DESPESES

 

 

 

 

Capítol I

Personal

1.760.000,00

29.282,31

1.789.282,31

Capítol II

Béns corrents i de serveis

2.201.790,00

7.027,69

2.208.817,69

Capítol III

Despeses financeres

14.200,00

200,00

14.400,00

Capítol IV

Transferències corrents

173.790,00

0,00

173.790,00

Total despeses corrents

4.149.780,00

36.510,00

4.186.290,00

Capítol VI

Inversions reals

532.640,00

0,00

532.640,00

Capítol IX

Variació de passius financers

267.500,00

0,00

267.500,00

Total despeses

 

4.949.920,00

36.510,00

4.986.430,00

 

 

Aquest expedient, inicialment aprovat, ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant edicte publicat al BOP de Barcelona del dia 9 de gener de 2018, al DOGC número 7562 del dia 20 de febrer de 2018 i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, als efectes d’examen i possibles reclamacions i ha esdevingut aprovat definitivament atès que no s'ha presentat cap reclamació dins el termini referit. L'aprovació definitiva està pendent de publicació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-10-2020 13:56