Règim retributiu dels regidors municipals

El règim retributiu dels regidors municipals va ser aprovat per acord del Ple de la Corporació en sessions de data 15 i 25 de juliol i 26 d’agost de 2019 i és la següent:

1r.- L’alcalde exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva amb un retribució anual bruta de 39.690,00 euros, en dotze pagues.
2n.- Un regidor durà a terme les seves funcions en règim de dedicació parcial del 50% i en contrapartida percebrà una retribució anual bruta de 19.845,00 euros.
3r.- Tres regidors duran a terme les seves funcions en règim de dedicació parcial del 20% i en contrapartida percebran una retribució anual bruta de 8.375,00 euros, en dotze pagues.
4rt. Pel que fa als regidors sense dedicació ni exclusiva, ni parcial, percebran una indemnització per assistència a les sessions en els termes següents:
• Els membres de la Junta de Govern Local, per cada sessió: 143,00 euros
• Els membres del Ple, per cada sessió: 114,00 euros
5e.- Finalment s’estableix, en favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització per a despeses, en els termes següents:
• Quota fixa anual de 10,00€ per grup o la part proporcional que correspongui al període de la legislatura de l’any en que hi hagi eleccions.
• Quota variable de 350,00€ per cada regidor del grup municipal o la part proporcional que correspongui al període de la legislatura de l’any en que hi hagi eleccions.

Directius i Càrrecs de Confiança

En l'actualitat aquest ajuntament no disposa ni de directius, ni de càrrecs de confiança.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-07-2020 09:51