Règim retributiu dels regidors municipals

El règim retributiu dels regidors municipals va ser aprovat per acord del Ple de la Corporació en sessions de data 15 i 25 de juliol de 2019 i 4 d'agost de 2020 i és la següent:

- L’alcalde, el Roger Corominas Berloso,  exerceix el seu càrrec en règim de dedicació a temps parcial del 50% amb un retribució anual bruta de 19.845 €, en dotze pagues.
- La Primera Tinent d'Alcaldia, la Roser Montané Tardà, porta a terme les seves funcions en règim de dedicació parcial del 50%, amb una retribució anual bruta de 19.845 €, en dotze pagues.
- Els regidors de Cultura i participació ciutadana, el Roger Canadell Rusiñol; de Serveis, medi ambient i governació, el Joan Moreno i Parés; de Promoció econòmica, comerç, turisme i salut, la Núria Arrebola i Gómez; i de Serveis socials i esports, el Sr. Toni Mas i Febrer, exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació parcial del 30%, amb una retribució anual bruta d'11.907 €, en dotze pagues. 

- La regidora d'Ensenyament i igualtat, la Marina Quintana Vergés, exerceix el seu càrrec en règim de dedicació parcial del 20%, amb una retribució anual bruta de 8.375 €, en dotze pagues.

Pel que fa a la resta de regidors, sense dedicació ni exclusiva ni parcial, percebran una indemnització cada vegada que assisteixin a una sessió de la Junta de Govern Local de 143€ i del Ple municipal de 114€.

Els diferents grups polítics municipals percebran una indemnització per a sufragar despeses, en els termes següents:
• Quota fixa anual de 10 € per grup o la part proporcional que correspongui al període de la legislatura de l’any en que hi hagi eleccions.
• Quota variable de 350 € per cada regidor del grup municipal o la part proporcional que correspongui al període de la legislatura de l’any en que hi hagi eleccions.

Directius i Càrrecs de Confiança

En l'actualitat aquest ajuntament no disposa ni de directius, ni de càrrecs de confiança.

Durant l'any 2022 l'Ajuntament no ha disposat de cap directiu ni càrrec de confiança.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2023 17:09