L'Ajuntament de Roda de Ter publica les bases reguladores dels ajuts per donar suport a les activitats econòmiques del municipi de Roda de Ter

Última revisió 04-12-2020 13:10
04/12/2020

A partir d’avui 4 de desembre de 2020, les empreses, professionals i autònoms de Roda de Ter dels sectors afectats per la crisis de la Covid-19 poden sol·licitar l’ajut econòmic que posa a la seva disposició l’Ajuntament de Roda de Ter amb l’objectiu de fomentar el manteniment i l’exercici del teixit productiu del municipi.

Es diferencien dues línies d’ajuts:

- Grup A: per aquelles activitats que han hagut de tancar, per ordre ministerial, la seva activitat durant un període.

- Grup B: aquelles activitats que no estaven obligades a tancar, però que han tingut una baixada de facturació superior al 30%.

 

Per a poder ser persones sol·licitants i/o beneficiàries dels ajuts a què es refereixen aquestes bases s’han de complir els següents requisits:

· Pel grup A i B, desenvolupar la seva activitat econòmica a Roda de Ter en un dels epígrafs que figuren a l’Annex i d’aquestes bases.

· Pel grup B, acreditar que han tingut una baixada de facturació durant el segon trimestre de 2020, en relació amb el segon trimestre de 2019.

 

Les subvencions es concediran per ordre de presentació i fins a esgotar la partida pressupostària que és de 36.000 euros. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2020, sempre i quan resti dotació pressupostària.

Les sol·licituds s’hauran de presentar, exclusivament, per mitjans telemàtics a través del Servei de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Roda de Ter (Ajuntament de Roda de Ter/Tràmits i gestions), mitjançant l’emplenament de la instància genèrica, que haurà de ser signada per l’interessat o pel representant legal de l’entitat.

L’import a concedir a cadascun dels establiments o activitats es determinarà segons els següent quadre:

  • Establiment o activitat del grup A (obligada a tancar per ordre ministerial). Mínim 250 euros.
  • Establiment o activitat del grup B (no obligada a tancar) i que acredita un descens de la seva facturació del 30% al 49,99%. Mínim 150 euros.
  • Establiment o activitat del grup B (no obligada a tancar) i que acredita un descens de la seva facturació superior al 50%. Mínim 200 euros.

El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de dos mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

 

Segons dades del Gestor d’Informació d’Activitats (GIA), a Roda de Ter hi ha actualment unes 170 empreses, professionals i autònoms que poden ser persones sol·licitants i/o beneficiàries dels ajuts a què es refereixen aquestes bases si compleixin els requisits establerts.

Les empreses, professionals i autònoms de Roda de Ter dels sectors afectats per la crisis de la Covid-19 poden sol·licitar l'ajut econòmic que posa a la seva disposició l'Ajuntament de Roda de Ter
Les empreses, professionals i autònoms de Roda de Ter dels sectors afectats per la crisis de la Covid-19 poden sol·licitar l'ajut econòmic que posa a la seva disposició l'Ajuntament de Roda de Ter